Územní studie Nasavrky

urbanistické koncepce

Složka ke stažení

Koncept

Hlavním cílem, který jsme si při řešení lokality definovali, bylo vytvoření příjemné urbanistické struktury, která bude měřítkem navazovat na sousedící stávající zástavbu, využije přírodní potenciál a zachová prostupnost územím ve všech směrech a tím i kontakt s krajinou. Zároveň jsme respektovali zadání investora na maximální možnou zastavěnost a plošný požadavek na stavební parcely. Dalším úkolem bylo co nejvíce respektovat majetkové poměry v řešeném území a využít dominantního postavení obce jako hlavního majitele pozemků. Soustředili jsme se na vytvoření veřejných prostor, které z pohledu obce budou nejlépe ovlivnitelné a jejichž charakter a stav bude vytvářet celkovou atmosféru místa a bude přidanou hodnotou pro budoucí obyvatele lokality. Vytváříme tři hlavní veřejné prostory, s různými charaktery.

Prostor u křížku

Je otevřeným prostorem nové lokality při jižním vjezdu. Vytváří volné prostranství se stromy, umožňující sousedské setkávání s mobiliářem pro posezení či prostorem pro hry charakteru petanque. Dominantou prostoru a historickou připomínkou je kříž, který zde zachováváme.

Pěšina mezi ploty

Tento veřejný prostor je propojením východní a západní hranice v centru lokality. Vytváří intimní stezku vedoucí mezi ploty parcel, která je lokálně rozšířená pro místo se stromem a malým posezením. Zároveň se jedná o klidnou pěší zkratku pro některé nové obyvatele mířící do centra obce.

Prostor s výhledem do krajiny

Místo pro posezení a výhled do krajiny je umístěno v severní části a přiléhá k turistické stezce. Prostor se otevírá do volné krajiny a využívá topografie místa k výhledům na Železné Hory. Blízkost hřbitova a dalekého kopcovitého horizontu dávám místu klidný, meditativní charakter. Lavička s výhledem a stromy umožňující stín budou hlavní devizou tohoto prostoru. Celá jižní lokalita je ze západu uzavřena zeleným pásem, ve kterém navrhujeme cestu „za humny“, která by mohla být rekreační zónou pro aktivní odpočinek. Z východní strany je navržena rovněž „pěšina za plotem“ stávajících řadových domů, která je vedena přes zelenou zónu až ke hřbitovu. Tyto hraniční cesty jsou spojeny jak stezkou mezi ploty tak i prostorem u křížku kam východní cesta ústí.

V námi navržené lokalitě je síť komunikací součástí veřejného prostoru. Při návrhu uličního profilu nevymezujeme prostor pro pěší a prostor pouze pro auta. Vytváříme tak ulice, které jsou klidné a lidské.

Zeleň

Součástí návrhu veřejných prostor je i zeleň, která je oživuje, dává jim detail a v létě vytváří příjemné prostředí se stínem. Zeleň vytváří přirozený rám lokality a cesta „za humny“ je přírodním filtrem do volné krajiny. 

Rovněž pomocí vzrostlé zeleně členíme dlouhé prostory komunikací, abychom vytvořili příjemnější prostor, který není pouze zpevněnou plochou, ale živou tepnou, kde se mohou obyvatelé projít.

Klient

  • město Nasavrky

Stupeň

  • 2019 – studie

Spolupráce

  • Prodin a. s.