Titan Univerzita Pardubice

revitalizace objektu Titan

Lokalita

Objekt je součástí okrajové části kampusu Univerzity Pardubice. Je umístěn mezi panelovými domy bývalých kolejí. Severozápadní stranu tvoří vzrostlá zeleň  se stavbou trafostanice.  Na východní straně za volným prostranstvím s trafostanicí stojí budova rektorátu. Severním směrem za ulicí Studentská jsou další budovy kolejí, univerzitní knihovna a ostatní objekty univerzity. Kolem severní strany vede pěší cesta propojující koleje s rektorátem.

Současný stav budovy

V současné době je objekt majetkem univerzity včetně části přilehlého pozemku a není využíván. Dříve se v objektu soustředily různé služby zejména pro rezidenty okolních bytových domů (sauna, rehabilitace, kavárna,..). Jedná se o jednopodlažní budovu s plochou střechou. Konstrukční systém tvoří železobetonový skelet, který je vyzdívaný. Rozměr modulu není jednotný. Hlavní vchod je situován z boku z jižní strany a je krytý dodatečně přistavěným přístřeškem. Technická místnost je přístupna samostatně z exteriéru vchodem na severní fasádě. Těžký obvodový plášť a střešní izolace jsou dožité a nevyhovují budoucím nárokům a záměru univerzity. Parcela objektu je částečně oplocená nízkým plotem. Zeleň na pozemku investora je přerostlá a fasáda domu je porostlá břečťanem.

Zadání

Záměr univerzity je  vytvořit multifunkční objekt obsahující provozy karierního centra, akademickou poradnu APUPA, empirickou laboratoř a dětskou skupinu. Provozy dětské skupiny mají vytvořit samostatný celek s vlastním přístupem. Prostory porady a zázemí APUPAP musí vytvořit klidnou soukromou část uzpůsobenou klientům.  Provoz empirické laboratoře tvoří pouze prostor specifické „učebny“ a karierní centrum je tvořeno kanceláří se skladovým zázemím a malou jednací místností. Součástí prostorových nároků je technická místnost zachovaná ve stávající části, jelikož se v ní nachází přípojka na teplovodní systém, kterou by bylo příliš komplikované přemísťovat. Samostatný vstup na severní straně do technické místnosti zůstává zachován.

Návrh

Vzhledem k morálnímu a technickému dožití nenosných konstrukcí (vyzdívaný obvodový plášť, hydroizolace střešního pláště) jsme v návrhu zachovali pouze stávající konstrukční systém (ŽLB skelet). Vnitřní členění bylo pro nové provozy nevhodné. Vzhledem k velké hloubce budovy jsme řešili osvětlení uvnitř budovy pomocí dvou dvorů, které přivádí denní osvětlení do centra dispozic. Součástí návrhu je i názor na okolní prostranství objektu a hlavně jeho před prostor, který se nachází na jižní straně při hlavních vchodech. Vykácení a kultivace zeleně v okolí objektu, až na některé vzrostlé stromy, místo zpřehlední a učiní objekt více čitelný. Volný prostor před jižní fasádou dále umožní vybudování adekvátních zastřešení vstupů, umístění laviček a stojanů na kola, zhotovení zpevněných ploch a hřiště pro dětskou skupinu. Nově vzniklý veřejný prostor se stává malým náměstím, který zahrnuje i vstup do budovy katedry FF, KEMCh, CMV na jižní straně, dále pak spojuje zpevněnou pěší cestou rektorát východním směrem.

Vchody a vstupní prostor do objektu

Dle požadavků univerzity byl vytvořen samostatný vstup do prostorů dětské skupiny, jejíž provoz je oddělený od ostatního provozu v objektu. Zbylé funkce jsou tedy sdruženy do samostatného funkčního celku s vlastním vstupem. Další oddělené vstupy do objektu jsou do jeho technického zázemí a do provozu kuchyně u dětské skupiny pro zásobování.

Dispoziční uspořádání

Západní polovina objektu je vyhrazena dětské skupině, respektive dvěma dětským skupinám po 12 dětech. Každá skupina má samostatnou denní místnost, hygienické zázemí a šatnu. Sdílená je vstupní chodba, na kterou šatnami navazují provozy obou dětských skupin. Z chodby je dále přístupné zázemí personálu. Výdejna jídla/ kuchyňka má samostatný vstup ze severní strany a přímo navazuje na denní místnost dětské skupiny. Východní polovina objektu je vyhrazena  kariernímu centru, empirické laboratoři a akademické poradně APUPA. Zmíněné prostory jsou propojeny chodbami navazující na vstupní halu situovanou při jižní straně objektu. Sdílené prostory a zázemí jsou kuchyňský kout a hygienické zázemí, které má oddělené pánské toalety, dámské toalety a toaletu pro osoby se sníženou pohyblivostí. Karierní centrum se skládá ze společné kanceláře pro dva referenty, spisovny, poradní místnosti a učebny pro 26 studentů. Provoz karierního centra je umístěn v blízkosti vstupu do objektu. Empirická laboratoř má kapacitu 20 studentů a je vybavena úložnými prostorami pro pomůcky k výuce. Akademická poradna  APUPA disponuje dvěma kancelářemi pro referentky, kanceláří pro externí specialisty, poradní místností, úložným prostorem pro kompenzační pomůcky nebo spisy, relaxační místností a toaletou se sprchou pro osoby se sníženou pohyblivostí. Umístění relaxační zóny a provozů APUPA je navrženo s ohledem na vysokou míru soukromí a pohodlí pro klienty.

Vzhledem k hloubce dispozic objektu jsme navrhli vytvořit „dvorky“, které přivádějí přirozené světlo do vnitřního traktu budovy a zároveň oddělují od sebe různé provozy. Dvorky vytváří příjemné osvětlení a narušují strohý chodbový charakter. Každý dvorek vytváří minimalistickou zahradu s drobnou zelení. První dvorek prosvětluje předsíň dětské skupiny a zároveň chodbu ve východní části objektu. Druhý dvorek přivádí světlo zejména do relaxační místnosti akademického centra a na druhé straně prosvětluje chodbu.

Fasáda objektu

Fasáda objektu má výrazné horizontální členění, které tvoří výrazná atika a podezdívka. Tyto dva pásy jsou omítnuté. Střední pás je objemově zapuštěn a tím se vytváří prostor pro osazení stínícího zařízení ve vrchní části a spodní část umožňuje osazení prvků zeleně. Tato střední část má dřevěné horizontální obložení s výraznou kresbou. Žaluzie jsou navrženy rovněž dřevěné, aby při uzavření vytvořily souvislý povrch. Novým prvkem exteriéru domu jsou výrazná zastřešení hlavních vstupů, jejichž střecha je podepřena pomocí tenkých šikmých sloupů. Vstup je přístupný pomocí rampy. Zastřešení je funkční velké a vytváří krytý veřejný prostor.

Klient

  • Univerzita Pardubice

Stupeň

  • 11/2015 studie