Studie nové zástavby Pardubice

ulice S. K. Neumanna

Území

Lokalita S.K.Neumanna se nachází v bývalém areálu vojsk železničního pluku ve východní městské části  Višňovky. Areál železničních vojsk měl jasnou severojižní orientaci vojenských objektů sloužících zejména jako skladovací haly, které byly napojené na síť železničních kolejí. Území byl do nedávné doby oplocen zdí s hlavním vstupem v jihozápadním nároží. Objekty byly a stále ještě jsou pronajímány jako skladovací haly a v některých jsou malé výrobní provozovny a kanceláře.

Po zbourání plotu je areál napojen přes kruhovou křižovatku na ulici Svobody a S.K. Neumanna. Při západní hranici parcely je supermarket Kaufland, který doplňují obchody rodinného centra. Na jižní straně od kruhové křižovatky vznikla další halová budova s obchody. Souběžná komunikace s ulicí S.K. Neumanna,  vytvořila severojižní dopravní páteřní v území napojující nové komerční objekty a umožňující propojení další část lokality. Tato část byla předmětem této studie. V řešeném území se stále nachází původní budovy vojenských objektů, jak již bylo výše napsáno.

Řešená lokalita je od S.K. Neumanna odcloněna výstavbou obchodních domů a východní hranici tvoří uzavřený areál policie navazující na přírodní oblast toku řeky Chrudimky. Při severní hranici lokality vyrůstají objekty bytových domů. Jižní část se otvírá do průmyslově využívané zóny s lehkou výrobou, skladovým zázemím a kancelářemi.

V případě demolice stávajících objektů vznikne jasně ohraničení rovinná stavební lokalita.

Zadání

Podkladem pro studii byl požadavek na návrh zajímavého bydlení v bytových domech, které budou mít kolem 4 nadzemních podlaží a obsahovat byty o velikosti cca 70m2.

Dalším podkladem byla projektová dokumentace nově navržené komunikace napojující rozvojovou lokalitu. Nová komunikace vychází z kruhové křižovatky v areálu a dále prodlužuje ulici Svobody východním směrem, kde je opětovně ukončena kruhovou křižovatkou. Kruhová křižovatka stáčí komunikaci kolmo k severu a vytváří další severojižní osu oddělující pozemky dvou majitelů.

Dalším požadavkem byla prostupnost lokality s ohledem na cyklisty, kterou definoval Odbor hlavního architekta města.

Návrh

Nové dopravní napojení přirozeně člení lokalitu vychází ze stávajícího rastru. Nové komunikace vytváří základní osy území. Podél těchto os je vyčleněn prostor pro parkování a pěší provoz spojený s cyklisty. Severní část lokality je ovlivněna majetkovými poměry a navržená komunikace kopíruje vlastnictví pozemků. Vzniklý prostor navrhujeme využít pro vznik kvalitního prostranství s herními prvky a vzrostlou zelení. Vznik takového veřejného prostoru by dokázal odclonit výškově nepřiměřenou zástavbu severní části lokality. Námi navrhovaná zástavba se mění podle bloků a vytváří tvarově živou sídlištní strukturu, která svou velikostí a výrazným členěním ponechává místu lidské měřítko a vytváří intimní prostory pro žití. Celá lokalita je typologií výstavby rozčleněna na 3 části.

Východní pás bloků označených 1.1, 1.2 a 1.3 vytváří nízkou blokovou zástavbu domů. Uzavřená bloková zástavba vytváří polosoukromé dvory pro obyvatele domů. Součástí bytových jednotek jsou terasy, které v ideálním případě mohou být porostlé zelení. Měřítko výstavby umožňuje vznik sociálních vazeb mezi obyvateli, ale zajišťuje dostatečnou míru soukromý. Parkování je zajištěno na povrchu podél komunikace. Parter objektu jsou umístěny hlavní vstupy a dále je z větší části využit pro technické a skladové zázemí domů.

Střední pás bloků 2.1, 2.2 a 2.3 je vytvořen ze solitérních věžovitých bytových domů. Parter bloků je volnější a rozestupy objektů vytváří komfortní prostor s parkovou úpravou a hřišti. Volnými prostory těchto bloků vedeme hlavní cyklistickou trasu spojující sever a jich lokality, a kterou napojujeme na sportovně rekreační oblast toku Chrudimky.  Navržené objekty jsou tvořeny z kvádrů „volně“ poskládaných kolem komunikačního jádra. Přesahy hmot vytváří pro každý byt balkon či terasu. I zde je v přízemí objektů umístěn vstup a technické zázemí včetně prostorů pro  skladové účely (kolárna, kočárkárna, komory). Pro parkování  je opětovně využit pás po obvodu bloků. U bloku 2.3 je parkování částečně umístěno v rámci bloku.

Západní pás lokality sousedící se zástavbou obchodních domů je tvořen nejvyšší zástavbou vytvářející hranici území. V této části využíváme výškovou hranu terénu tvořenou stávající severojižní komunikací. Tuto hranu využíváme pro umístění dvoupodlažního krytého parkování přístupného přes propojovací komunikace vedoucí z východu.

Zástavba parcel, označených 3.1, 3.2, 3.3, je tvořena polouzavřenými  bloky bytových domů, vytvářející řadovou zástavbu. Domy při komunikaci s obchodní částí jsou pětipodlažní a otevírají se směrem do klidných dvorů. Domy při východní části parcel jsou čtyřpodlažní domy jsou vzájemně propojené u bloků 3.1 a 3.3 při jižní hraně. U bloku 3.2 je propojení zajištěno lávkou. Součástí bloku 3.1 je dvoupodlažní parkovací objekt pro zajištění dostatečných kapacit v lokalitě. Tento objekt zároveň odsouvá zástavbu bydlení od rušného zásobování obchodního domu.

Navržená zástavba území by se měla rozšířit nabídku bytů ve městě v novém typ zástavby. Přináší do města novou typologii, o které se domníváme, že v nabídce bydlení chybí. Žití v této lokalitě  využívá blízkost centra a sousedící přírodní pás podél řeky Chrudimky.

Klient

  • soukromá osoba

Stupeň

  • 2016 – studie

Spolupráce

  • Ing. arch. Linda Obhlídalová