Parkovací dům

Sukova třída, Pardubice

Návrh

Navržený objekt není pouze parkovacím domem, ale je koncipován jako dům ve městě v blízkosti parku. Navržený parkovací dům prodlužuje stavební čáru definovanou stávajícími hokejovými halami. Vzniklý prostor mezi malou halou a novým objektem vytváří komfortní průchod na parkovací plochu za halou s možností posezení a parkování pro cyklisty.

V rámci studie jsme zastavěnou plochu rozšířili o pás směrem k ulici U Stadionu, ve kterém se nachází trafostanice a projektované zařízení pro DPMP. Tyto technické stavby jsme zahrnuli do navrženého objektu parkovacího domu. Zahrnutím těchto staveb do jednoho objektu pomáháme vytvořit novou ulici U Stadionu a tím eliminovat její periferní charakter, který je nyní tvořen spíše nízkými a drobnými stavbami technického charakteru, ve kterých se skrývá krásná architektura tribuny Brány borců.

Vlastní dům je utilitární hmotou čtvercového půdorysu zjemněn oblými rohy. Výškově navazuje na sousední objekt malé hokejové haly. Otevřená skeletová konstrukce parkovišť je kryta lehkým obvodovým pláštěm tvořeným dřevěnými vertikálními lamelami. Parter objektu se otevírá směrem k Sukově třídě, kde navrhujeme komerčních prostory např. kavárny, kanceláře, prodejny či výstavní prostory. Pro zatraktivnění těchto komerčních ploch jsme navrhli úpravu parteru mezi parkovacím domem a Sukovou třídou. Úprava tohoto prostoru by měla pokračovat až před budovu hokejové arény k ulici Hradecké.

Prostor parkoviště je přístupný ze severní strany přes stávající vjezd z ulice U Stadionu. Objekt je částečně zapuštěn v severní části. V přízemí východní části domu je umístěna trafostanice (v původním místě), technické zařízení DPMP a zároveň se zde nachází zázemí parkovacího domu. Jižní část parteru je využita pro komerční účely.

Vlastní prostor s parkováním je dělen na dvě části vzájemně o půl patra posunutých. V součtu pak vychází 8 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží. Výškově se však jedná o třípodlažní objekt se střechou využitou pro parkování. Výškový posun nám zmenšuje délky komunikačních ramp a zvyšuje výšku komerčního parteru pro umístění různých provozoven. Vyšší část objektu je situována k Sukově třídě a směrem k historické tribuně Brány borců klesá.

Důležitým prvkem fasády objektu je označení domu nápisem PARKING, které umisťujeme za dřevěnou fasádu a díky hloubce lamel je vidět vždy částečně a při průjezdu kolem domu se objevuje a mizí. Tento efekt bude umocněn při večerním osvětlení, kdy nápis bude prosvítat skrze lamely. Myslíme si, že toto označení je dostatečné, neb forma objektu jasně prezentuje funkci, tudíž označení je spíše dekorací a zajímavým efektem oživující jednoduché a elegantní opláštění domu.

Klient

  • Služby města Pardubic a. s.

Stupeň

  • 2017 studie

Spolupráce

  • Prodin a. s.

Vizualizace