Náměstí Karla IV. – Mělník

revitalizace náměstí

Jedinečné umístění Mělníka na kopci při soutoku Labe s Vltavou vdechlo městu silný Genius Loci. Jeho krásné panorama chrámu sv. Petra a Pavla s kostnicí je dobarveno vinicí – jedním ze symbolů města. Město jako by shlíželo jihozápadně do polabské krajiny.  Příchodem železnice byla jasně definována severozápadní hranice pro rozvoj města. Ač tato hranice byla městem územně překročena, rozmělněná neurčitá zástavba kolem železnice vytváří širokou zónu periferie.

Historické centrum města bylo formováno topografií a podtrženo opevněním, které je ještě místy ve fragmentech zachováno. Dominantním pozůstatkem opevnění je zachovalá Pražská brána tvořící hlavní vstup do historického centra města. Dalším dochovaným prvkem opevnění je hranolová hláska. Obě tyto věže jsou součástí řešeného území.

Náměstí Karla IV. je místními nazýváno jako „Dolní náměstí“. Vytváří vstupní prostranství do historického jádra města s hlavním Náměstím Míru, které je dnes již zrekonstruováno. Námi řešený prostor náměstí prošel v nedávné minulosti radikálními změnami, které vytvořily jizvu v centru města. Na stávajícím žalostném stavu se podílí zejména architektura osmdesátých let, která nahradila příjemnou měřítkově uchopitelnou strukturu tvořenou řadovými městskými domy. Největším a nejhrubějším zásahem bylo vybourání severní strany náměstí s výstavbou nepodařeného solitérního objektu Výchovně vzdělávacího střediska. Tento objekt necitlivě porušil urbánní strukturu a jeho parter nepřinesl pro prostor náměstí žádnou kvalitu. Druhé dva objekty pro obchod a služby při východní straně náměstí do jisté míry respektují stavební čáru.  Ačkoli jejich architektura je jistě diskutabilní, dle našeho názoru budovy stále mají potenciál pro oživení svého okolí.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stávající dopravní situaci v rámci řešené lokality vnímáme jako rozumnou a fungující, nenavrhujeme zásadní změny, pro které bychom bývali potřebovali více dat o celkové koncepci dopravy celého města. Prostor náměstí Karla IV. navrhujeme jako klidový s vyloučením parkování, které je řešeno v rámci nové výstavby. Ačkoli se dopravní cirkulace ve vytyčeném území nezměnila, navrhujeme, aby povrch a profil každé ulice byl upraven tak, aby automobilový provoz byl méně dominantní a přizpůsobil se více potřebám chodců a cyklistů. Při vjezdu do řešené lokality musí auto překonat retardér, kterým se dostane na plochu sdílenou s chodci a cyklisty. Povrchy jsou navrhovány s minimálními obrubníky a sjednoceným povrchem. Profil komunikace určený k průjezdu automobilů je zúžen na minimum a je v ploše vyznačen pouze změnou povrchu – dlažby.  Parkování je řešeno v rámci uličního profilu a ve vhodných místech doplněno zelení včetně osvětlení. Zúžení profilu nám umožnilo v ulici Pražské vytvořit před kostelem sv. Ludmily prostor se stromy a posezením. Stávající charakter si zachovává ulice Fibichova. Prodloužení ulice Kpt. Jaroše v úseku při náměstí Karla IV. je určeno pouze pro zásobování nové výstavby a případně pro organizátory akcí na náměstí. Jediným zásadním zásahem je změna obousměrné ulice Vodárenské na jednosměrnou orientovanou k náměstí. Důvodem je zpřehlednění dopravní situace na křižovatce u věže bývalého opevnění.

NOVÝ SEVERNÍ BLOK

Navrhujeme demolici bloku vzdělávacího centra a jeho nahrazení blokem novým, kterým chceme navázat na historickou stopu zástavby. Tato stopa dříve jasně určovala severní hranu náměstí Karla IV. Nový blok striktně definujeme stavební čárou a limitujeme výškou zástavby o 3 NP s ustoupeným 4. podlažím. Doplňujeme také část bloku, který tvoří objekt pošty, kde ponecháváme stávající průchod, který umožňuje průhled na krásnou secesní vilu. Tento blok definujeme jako městský, tedy bydlení nebo kanceláře v patře s komerčním parterem; zastoupení bydlení by mělo být min. 60%. Součástí tohoto bloku je parkovací dům schovaný v jeho nitru, který slouží jak pro místní rezidenty, tak i pro veřejnost.

DŮM SLUŽEB

Bývalý dům služeb částečně demolujeme a nově přistavujeme jeho východní část. Využíváme jej pro parkování a jeho přilehlá část do ulice Fibichova je určena jako blok definovaný jako městský se stejnou regulací jako nový severní blok. Uliční čára je tímto sjednocena v celé délce ulice spolu se starší zástavbou v jižní části a zároveň respektuje průhled na dominantu zachovalé věže bývalého opevnění. Druhou polovinu domu služeb situovanou do náměstí Karla IV. ponecháváme a rekonstruujeme. Přistavujeme před ni lehkou konstrukci, která vytváří iluzi opěrných systémů vinic a umožňuje následné prorůstání pnoucími rostlinami. Tato představená fasáda vytvoří příjemné podloubí pro posezení a umožní otevření parteru do náměstí. Navrhujeme tento objekt využít pro městské a veřejné účely, jako je galerie sloužící i pro prezentaci města, informační centrum atd. Objekt bude zároveň doplněn o komerční aktivity – malé obchody a kavárnu, restauraci. Do patra objektu navrhujeme umístit multifunkční kinosál s předsálím a komfortním zázemím.

OBCHODNÍ DŮM

Sousední objekt obchodního domu navrhujeme zachovat a úpravou fasád mu vdechnout nový život a tvář. Tomuto oživení by rovněž měla napomoci nově vytvořená pasáž vzniklá zastřešením průchodu mezi domy. Takto vzniklá pasáž by vytvořila otevřený prostor s možností posezení, které by využili provozovny přilehlých domů. Součástí pasáže by byly hlavní vstupy do objektů.

NÁMĚSTÍ KARLA IV.

Náměstí Karla IV. je námi navrženo jako volný prostor, který je primárně určen pro pobyt, nikoli pro parkování. Parkování je řešeno výhradně v rámci ulic a parkovacích domů. Dominantou prostoru je mírné schodiště jasně ohraničující a definující prostor náměstí, jehož součástí je i osvětlení vestavěné v podstupnicích a zejména ve vestavěných lavicích. Tyto schody vytvářejí hranici oddělující klidnou část náměstí od místa s provozem automobilů a zároveň vyrovnávají výšky terénu. Schody mohou plnit funkci elevace hlediště pro případné kulturní a jiné společenské akce. Dále, spolu s volnou plochou náměstí, můžou sloužit i ke každoročním městským slavnostem jako je Mělnické vinobraní, či pro pořádání pravidelných trhů nebo burz. Osvětlení náměstí je tvořeno z jižní a severní strany stožárovým uličními lampami a z východní strany je využita nová fasáda domu služeb a obchodního domu. Při jižní straně náměstí se do schodů zařezává stromořadí. Západní a jižní hranici náměstí vytváří stávající zástavba, kde je ponechána zastávka autobusu. Severní hranici tvoří výše zmíněný nový blok, který má definován komerční parter a aktivně vstupuje do života náměstí. Drobným akcentem prostoru náměstí je umístění volně stojících přístřešků v severozápadním rohu schodiště. Tyto deštníky nabízejí nejen úkryt před nepřízní počasí, ale zároveň navádí návštěvníky ke vstupu do historického centra města Pražskou branou.

Mezi jihovýchodním rohem nového bloku a domem služeb jsme otevřeli malý veřejný prostor = „malé náměstí“ využívající průhled ulicí Vodárenskou na dominantu věže hranolové hlásky. Tento prostor se přimyká k nové zástavbě a vytváří pro parter klidné prostranství s možností posezení.

ÚVAHA

Jak již bylo psáno, náměstí Karla IV. je hlavním vstupním bodem do historického centra. Tento prostor se může stát živým a soudobým protipólem k historickému náměstí. Město má díky vlastnictví stávajících budov zásadní vliv nejen na budoucí ekonomicko-společenský rozvoj této lokality, ale i na celkovou „image“ řešeného území.

Život a děje přináší do měst lidé a ne auta. Proto by města měla být stavěna hlavně pro člověka, tak jak tomu bylo od pradávna.  Jsme přesvědčeni, že zvýšením kapacity parkování na povrchu a posílením automobilové dopravy život na náměstí spíše potlačíme. Ustupováním požadavkům automobilové dopravy se smiřujeme s myšlenkou, že města formuje dopravní inženýrství více než „obyčejný“ život obyvatel – lidí.

Výstavbou nového severního bloku namístě budovy Výchovně vzdělávacího centra se zcelí toto dnes rozpadlé území. Definováním jasných pravidel zástavby, tedy určením stavební čáry, výšky zástavby a přípustného funkčního využití, umožníme městu transparentně nabídnout lokalitu pro soukromý sektor. Získaný výtěžek může zcela nebo aspoň částečně financovat přestavbu Domu služeb. Tato přestavba může vyřešit aktuální nedostatek společenských městských prostor (kino, galerie, kluby, sály, …).

Novým řešením ulice Pražské, může vzniknout prostor před kostelem sv. Ludmily, který umožní této historické stavbě více se zapojit do městského parteru a lépe propojit park za kostelem s městským životem.

Navrhované změny by měly vytvořit atraktivní image jak náměstí Karla IV. tak i přilehlého okolí. Nové náměstí se stane živým místem sloužícím k náhodným setkáním známých a k organizování veřejných kulturních akcí. Už zde více nebudou do sebe narážet auta a lidé, nebudou si vzájemně překážet. Schody budou novým místem schůzek, stejně tak i místem obyčejného „městského zevlování“ s take away kávou v ruce.

Klient

  • město Mělník

Stupeň

  • 2016 soutěž