Most na soutoku Labe a Chrudimky

Pardubice park Na Špici

Důvody pro zřízení mostu

Nový most přes Chrudimku je umístěn v blízkosti jejího soutoku s Labem. Tato poloha vychází z požadavků zadavatele na propojení zámeckého parku a Tyršových sadů s parkem Na Špici. V současné době je spojení obou oblastí zajišťováno pouze silničním mostem u Bělobranského náměstí.

Poloha tohoto mostu ovšem neumožňuje plynulé navázání trasy přes zdymadlo podél nábřeží Labe a neúměrně prodlužuje pěší i cyklistické trasy vedoucí na území parku Na Špici. V důsledku špatného komunikačního napojení, především pro pěší a cyklisty, je park přes svou výjimečnou polohu v blízkosti historického centra města podužívaný a neatraktivní.

Umístění mostu

Komunikace propojující Tyršovy sady a park Na Špici by měla vést po rekultivovaném levém břehu Chrudimky od jezu až po úroveň napojení dnešního Spojilského odpadu. Vzhledem k co nejpřímějšímu vedení napojujících komunikací jsme polohu mostu zvolili přibližně 50 metrů proti proudu Chrudimky od soutoku obou řek. Toto umístění má zároveň výhodu v dobré viditelnosti z trasy vedoucí po jezu. Most zde hraje roli pozvánky pro návštěvu parku a zároveň nabízí z nejvyššího místa mostu výborný výhled na samotný soutok, nejatraktivnější část celé oblasti. Most je mírně pootočený oproti ideální nejkratší kolmici přes řeku ke směru toku. Toto řešení prodlužuje jeho délku, ale zároveň umožňuje plynulejší napojení na komunikace na obou březích.

Napojení mostu na dopravní systém města

Most je navržen pro pěší a cyklistickou dopravu. Díky jeho existenci se výrazně zlepší dostupnost parku Na Špici ze stávajících parkovišť, především z oblasti ČEZ arény a areálu Univerzity Pardubice na Cihelně, popřípadě celého sídliště Polabiny. V současné době vede dálková cyklostezka „Labská cesta“ po pravém břehu Labe a v místě jezu překračuje řeku, aby okolo zámku pokračovala dál. Zároveň místní cyklostezka, propojující sídliště Dubina s centrem města, je vedena okolo sádek a Automatických mlýnů překonávajíce Chrudimku u Bělobranského náměstí. Na tomto mostě se tedy koncentrují všechny druhy dopravy. Díky vybudování mostu na soutoku by bylo možné vytvořit novou cyklostezku propojující obě hlavní trasy a usnadnit tak propojení dvou největších pardubických sídlišť Dubiny a Polabin.

Limity návrhu

Koryto Chrudimky je v současné době regulováno a opatřeno protipovodňovými valy na obou březích. Horní líc povodňové ochrany je na kótě 219,2 m. n. m. Koryto i břehy musí být v pravidelném časovém intervalu čištěny. Z tohoto důvodu je nutné zajistit průjezd techniky po hrázích a minimální průplavný profil na řece umožňující bagrování koryta.

Konstrukce mostu

Nosnou konstrukcí mostu jsou dva třípruté ocelové prostorové nosníky překonávající celou šířku toku. Na obou březích jsou kotveny do betonových základových patek. Patky jsou kotveny pomocí pilot do únosné zeminy. Spodní líc ocelové konstrukce je nad kótou 219,2 m. n. m. Horní líc základové konstrukce, který zároveň slouží jako nástupní prostor mostu, je cca 0,3 m nad horním lícem konstrukce protipovodňového valu. Celá základová konstrukce je tedy bezpečně nad úrovní hladiny povodňového průtoku stoleté vody. Prostřední část mostu je vyklenutá do výšky 222,2 m. n. m. Oba nosníky jsou navzájem provázány pomocí táhel z ocelových profilů. Provázání tvoří vynášecí konstrukci mostovky. Mostovka společně se zábradlím tvoří profil písmene U. Její tvar kopíruje tvar nosné konstrukce. Mostovka je zvnějšku opláštěna plechem opatřeným ochranným nátěrem. Vnitřní část je obložena dřevem s integrovaným osvětlením. Světlá šířka mostovky v nejužším místě je 3 m. Ocelová konstrukce bude opatřena ochranným antikorozním nátěrem. Nosníky jsou opatřeny nátěrem v bílé barvě. Mostovka má pro kontrastní akcentování barvu žlutou. Povrch mostovky musí být přizpůsoben pro pěší a cyklistický provoz.

Klient

  • Statutární město Pardubice

Stupeň

  • 2010 studie