Hotel u letního stadionu

veřejná soutěž

Požadavky zadavatele studie

Statutární město Pardubice vyhlásilo Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na pozemky (Nemovitost) u Letního stadionu v Pardubicích s odloženou účinností. Účastník Veřejné soutěže se zavazuje vybudovat na Nemovitosti stavební záměr, který předkládá v rámci Veřejné soutěže ve formě této Studie, a to hotel na úrovni minimálně First Class****, s minimální ubytovací kapacitou 100 lůžek.

Vzhledem ke skutečnosti, že Stavební záměr se bude realizovat na Nemovitosti, která je v současné době využívána jako veřejně přístupné parkoviště, bude součástí stavebního záměru závazek současně vybudovat veřejně přístupná parkovací místa ve stejném počtu, v jakém tyto zaniknou v důsledku realizace Stavebního záměru.

Nemovitost – Pozemky jsou definovány jako nové pozemková parcela č. parc. 372/11, o výměře 2222 m2 v katastrálním území a obec Pardubice.

Stavební záměr musí být v souladu s platnou ÚPD (územně plánovací dokumentace) a ÚPP (územně plánovací podklady) respektive musí respektovat podmínky specifikované v čl. Ill. Veřejné soutěže.

 

Architektonické řešení

Navržené objekty jsou tvořeny hmotou Hotelu a Parkovacího domu (jeho části). Navržené domy respektují dané uliční čáry definované sportovní halou a tím dotváří městský parter k nároží ulice U Stadionu. Hotel je koncipován jako čtyřpodlažní, nepodsklepený rohový dům v blízkosti parku. Parkovací dům je navržený jako součást budoucího městského parkovacího domu, který svou kapacitou bohatě překračuje zrušená veřejná parkovací stání a současně i nové potřeby vyplývající z novostavby Hotelu. Vzniklý prostor mezi malou halou a novým objektem vytváří komfortní průchod na parkovací plochu za halou s možností posezení a parkování pro cyklisty. Na východní straně je hranice definována hranicí pozemku č. parc. 372/11, který dal vyhlašovatel soutěže k dispozici účastníkům soutěže.

Objekt Hotelu respektuje stávající technické objekty infrastruktury (trafostanice a zařízení DPMP) v ulici U Stadionu a nedotýká se jí.

Z budoucího hlediska by bylo vhodné tyto technické stavby buď vymístit z této cenné lokality, nebo přemístit a začlenit do objektů, které budou v území realizovány v budoucnu. Zahrnutím těchto staveb do jednoho z budoucích objektů by pomohlo vytvořit novou ulici U Stadionu a tím eliminovat její periferní charakter, který je nyní tvořen spíše nízkými a drobnými stavbami technického charakteru, ve kterých se skrývá krásná architektura tribuny Brány borců.

Byla věnována pozornost i prostoru mezi Hotelem a Sukovou třídou, kam se otvírá parter Hotelu, kde navrhujeme umístění např. kavárny a restaurace. Pro zatraktivnění tohoto veřejného prostoru byla navržena nová úprava prostranství k Sukově třídě, která vytváří městský parter s dostatkem zeleně a míst k případnému posezení. Touto úpravou by vzniklo nové zelené náměstí v centru města. Koncept zelených pásů by se mohl rozšířit až ke vstupu k hokejové aréně k ulici Hradecké a došlo by k sjednocení a zatraktivnění této veřejného prostoru.

Navržený hotel je utilitární horizontálním objektem s proskleným parterem a vrchní hmotou třech podlaží, které jsou členěny rastrem oken. Racionální rastr v patrech je oživen „nahodile“ vystouplými arkýři s prosklením. Tato patra skrývající pokojovou část Hotelu jsou obložena kovovými fasádními panely, dávající domu současnou tvář, která je zjemněna předsazenými arkýři s dřevěným obkladem.

K vlastní budově Hotelu je přičleněna technická stavba parkovacího domu, který je rozšířením možného parkovacího domu města. Jedná se o železobetonový skelet, jehož konstrukce je propsána na fasádu objektu a vytváří horizontální členění. Vnější část domu je obalena kovovou „pavučinou“ umožňující následný porost vegetací. Střechy obou objektů jsou propojeny a umožňují parkování.

Hotel dispoziční a technické řešení

Dispoziční a prostorové řešení objektu hotelu je patrné z předložené studie. Konstrukční systém je navržen jako železobetonová monolitická konstrukce založená na pilotách.

Parter Hotelu se otevírá zejména směrem k Sukově třídě, kde je umístěna „veřejná část“ Hotelu s kavárnou a restaurací. Umístění těchto provozů může využít venkovní prostor k umístění předzahrádky. Zbývající část půdorysu tvoří většinou technické zázemí hotelu a restaurací orientované zejména do dvorního traktu, který slouží jako zásobovací a může být obslouženo samostatným krytým vjezde podél trafostanice. Vzhledem k minimálnímu počtu vozidel (cca 2 denně v dopoledních hodinách) nehrozí ovlivnění stávající dopravní situace. Výjezd by měl být umožněn hlavním vjezdem/výjezdem z areálu.

Ve 2NP jsou umístěny shromažďovací prostory kongresového sálu a výstavní prostory v předsálí otevřené opět do Sukovy třídy. Zhruba druhou polovinu půdorysu 2NP tvoří trojtrakt hotelové ubytovací část orientovaná do zámeckého parku.

3NP a 4 NP tvoří klasický hotelový trojtrakt s ubytovací částí.

Střecha je navržená jako pojízdná dopravně propojená s nejvyšším podlažím parkingu. Sloužící pouze hostům hotelu a komunikačně je propojena s recepcí.

Klient

  • město Pardubice

Stupeň

  • 2018 – studie

Spoluautor

  • Ing. Arch. Pavla Tylichová

Spolupráce

  • Ing. Karel Řezníček, PPP, spol. s r.o.

Vizualizace