Čepí u hasičské zbrojnice

studie veřejného prostoru

Studie předkládá názor, jak může vypadat veřejný prostor v okrajové části obce, který je silně ovlivněn dopravní infrastrukturou a je v současnosti vnímán pouze jako volná plocha určená pro parkování.  Zároveň je předpokládán možný budoucí rozvoj na protějších parcelách, který by potřebu veřejného prostoru v této lokalitě jen posílil. 

Návrh vytváří komfortní prostranství před zbrojnicí, které je potřebné pro manipulaci s požární technikou, ale zároveň umožňuje pořádání různých společenských aktivit, včetně přistavení velkoobjemového kontejneru.

Výrazným prvkem prostoru je červená dráha, která se zařezává do „nové kopcovité krajiny“. Tato krajina vytváří zelenou bariéru od rušné okružní křižovatky severozápadním rohu lokality. Dráha jednou smyčkou zasahuje i do zpevněné plochy před požární zbrojnicí a přirozeně člení velkou plochu betonové dlažby. Uvnitř smyčky je umístěna lavička kolem stávajícího stromu vytvářející příjemné posezení ve stínu a tvořící akcent prostoru. V rozích zpevněné plochy, po obou stranách zbrojnice, jsou vizuálně schovány přístřešky pro popelnice.

V rámci studie jsme přesunuli vjezd do lokality dále od kruhové křižovatky a tranzitní funkci prostoru minimalizovali. Díky této změně jsme mohli rozšířit relaxační a odpočinkovou zónu lokality. Parkovací místa jsme navrhli při západní hraně dlážděné plochy. Tato místa jsou však v zatravňovací dlažbě, aby opticky zmenšila zpevněné plochy. Další parkovací místa jsou umístěna při komunikačním koridoru ve východní části lokality a rovněž jsou nově navržena před bytovým domem č. p. 80. Další parkovací místa pro obyvatele bytových domů jsou ponechána na stávajících místech, avšak upravena dle konceptu celé lokality. V návrhu je zachováno i pěší propojení lokality v severovýchodním rohu parcely navazující na ulici vedoucí k rodinným domům.

Důležitou součástí řešeného území je zeleň. Vytváříme dvě linie stromořadí, jednu při severní cestě, která odděluje řešené území od rušné cesty, a druhou linii vymezující soukromé prostory kolem bytových domů. Dalším výrazným „zeleným“ zásahem je modelace terénu, jak již bylo výše popsáno, která pomáhá odclonit negativní vliv dopravy v území. V červené smyčce procházející zvlněnou krajinou je umístěno kruhové dětské hřiště z mlatu s posezením vymodelovaném v terénu.

V rámci dopravy navrhujeme prodloužit stávající chodník až k okružní křižovatce a zřídit zde místo pro přecházení umožňující bezpečnější přechod chodců.

Pro dosažení jednotného celku doporučujeme řešit lokalitu jako celek, včetně prostoru mezi bytovými domy. Mělo by jít o propojení navazující na materiálové řešení veřejných prostorů.

Klient

  • obec Čepí

Stupeň

  • 2019 – studie